Kart utilgjengelig

25. oktober 2021 - 26. oktober 2021
09:00 - 15:00

Norsk bokmål

Tjåanghkoetjïehtjelisnie/ Raarvihken aallijisnie Møterommet i Røyrvikhallen


Båetieh mijjine vytnesjidh jïh soptsestidh. 

Sïjhtebe datnem bööredh båetedh mijjine vytnesjidh jïh mijjine soptsestidh. 

Vaeltieh dam dov gïetevætnoem meatan! 

Tïjje: Måantan jïh dæjstan, ts. 09.00- 15.00 

Stiellie: Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie (okse jaevrien vööste).  

Kom å sy og prat i lag med oss. 

De inviteres herved til å bil med å sy ilag og prat med oss. 

Ta med det du holder på med å sy/lage. 

Tid: Mandag og tirsdag, kl. 09.00 15.00. 

Sted: Møterommet i Røyrvik hallen, (på baksiden).