Kart utilgjengelig


25. oktober 2021 - 31. oktober 2021
Heldagsarrangement


Snåsa


Gïeleviehkie sæjhta ovmessie darjomh utnedh maanide/noeride
Dah sijhtieh guvvieh/filmh bïejedh sijjen instagram- jïh snapchatkontose abpe våhkoen.

Gïeleviehkie er ei gruppe ungdommer som løfter og synliggjør språket av og for ungdommer. De vil ha ulike aktiviteter/språkleker for barn/ungdom.
De vil legge ut bilder/film på sin instagram- og snapchatkonto gjennom hele uka.