Kart utilgjengelig

29. oktober 2021
12:00 - 14:00

Norsk bokmål

Tjïeltengåetien tjïeltenståvroesavkesne /Kommunestyresalen i kommunehuset.


Govlehtimmie saemielaake  

Mijjieh datnem åålmehtjåanghkose böörebe saemielaaken jarkoestimmiej bïjre. Saemiedigkie sæjhta daejtie jarkoestimmide bïhkedidh.  

Tïjje: Bearjadahken 29.10.21, ts. 12.00 

Stiellie: Tjïeltengåetien tjïeltenståvroesavkesne 

 

Høring Sameloven
De inviteres herved til å bli med på folkemøte, ang. Høring av endringer i Sameloven, ved Sametinget,  

Tid: fredag den 29.10.2021, kl. 12.00. 

Sted: Kommunestyresalen i kommunehuset.