Kart utilgjengelig


30. oktober 2021 - 1. november 2021
10:00 - 21:00


Åarjel-saemiej internaate


Kuvsje gaptamöönsterem darjodh – Laila Gunilla Wilks
Kurs i mønsterkonstruksjon

Kuvsjesne åådtje lïeredh möönsterem darjodh jïjtse möölegi mietie, jïh saemien terminologijem teeman bïjre lïeredh

Gjennom kurset får man lære seg å konstruere mønster ut fra personlige mål, og samisk terminologi knyttet til temaet.

 

Sijjie/Sted: Åarjel-saemiej skuvle