Kart utilgjengelig

27. oktober 2021 - 29. oktober 2021
09:00 - 11:30

Norsk bokmål

Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie/: Møterommet i Røyrvik hallen,


Kuvsje stielietjohpem gåarodh 

Sïjhtebe datnem bööredh båetedh stielietjohpem gåarodh. 

Tïjje: Gaskevåhkoen jïh dåarstan. Ts. 09.00- 15.00 jïh bearjadahken ts. 09.00 goske 11.30 

Stiellie: Tjåanghkoetjïehtjelisnie Raarvihken aallijisnie. Okse jaevrien vööste. 

Tjoerh bïeljelidh jis båatah.  

Vaeltieh tjohpesem meatan (paehperem, gåaromemaskijnem, skrovrem (rööpses, kruana, plaave), skaarjam jïh ålloelaejkie. 

Ajve govhte sijjieh. 

Kurs – sørsamisk lue
De inviteres herved til å bli med på kurs i å sy sørsamisk lue. 

Tid: Onsdag og torsdag, kl. 09.00 – 15.00, og fredag fra kl. 09.00 til 11.30. 

Sted: Møterommet i Røyrvik hallen, (på baksiden). 

På melding til undertegnede. Maks 6 elever. 

Ta med material og utstyr som du behøver. 

(Papir til mønster, sytråd,symaskin, klede(rød, grønn,blå), saks, evt. litt garn).