Kart utilgjengelig

24. oktober 2021
19:00 - 21:00

Norsk bokmål

Snåsa hotell


Doajvvo – dåajvoe  lea teaterestuhtje musihkine teekstigujmie jïh laavlomigujmie dehtie noere artisteste Ronja-Katrin Larsen. Teeksth leah eksistensialismen bïjre, dah bæjjese vaeltieh guktie lea almetjinie årrodh jïh guktie lea orreme maanabaelien byjjenidh dïeves sårkoste jïh jueriedimmeste.

Doajvvo – håp er en musikalsk forestilling med tekster og sanger av den unge artisten Ronja-Katrin Larsen. Tekstene er eksistensialistiske, de tar for seg hvordan det er å være et menneske og hvordan det har vært å vokse opp i en barndom fylt av sorg og usikkerhet.

Teatereprïhtjhgåetie teaterestuhtjen mænngan sjædta
 Det blir teaterkafè etter forestillingen