Kart utilgjengelig


29. oktober 2021 - 31. oktober 2021
20:00 - 17:00


Finnsås kurssenter


Vierhkiesijjie – Daanhtsoe jïh vuelie
Verksted – dans og joik

Dov lea ïedtje vielie kreekevueliej jïh kreekesvihtjemi bïjre lïeredh?
Maahtah kreekesvihtjemh jïh kreekevuelieh stååkedimmesne nuhtjedh, gosse voelpide dorjehth jïh gosse jïjtse daanhtsoeh darjoeh. Dagke sïjhth aaj maam akt orre lïeredh maam maahtah nuhtjedh gosse meatan revyesne jallh teaterestuhtjesne.

Er du interessert i å lære mer om dyrejoiker og dyrebevegelser?
Du kan bruke dyrebevegelser og dyrejoiker i lek, når du opptrer for venner og når du lage egne danser. Kanskje vil du også lære noen nye ting du kan bruke når du er med på revyen eller i et teaterstykke. 

Vielie bïevnesh gaavnh daesnie/ Mer info finner du her:
https://hats.no/kurs/daanhtsoe-jih-vuelie-dans-og-joik

jallh gaskesadth Gïelem nastedh’ine
eller ta kontakt med Gïelem nastedh