Buerie båeteme/välkommen på föredrag med David Kroik som berättar om sitt avhandlingsprojekt i språkdidaktik som berör språkrevitalisering i utbildningskontexter. Presentationen arrangeras av forskningsnätverket Båskoes och är en del av gïelevåhkoe/samiska språkveckan.

Sydsamisk språkrevitalisering i skolan är möjlig
Det formella utbildningssystemet har möjlighet att bidra i större utsträckning till sydsamiskans livskraft. Det visar David Kroiks avhandling: Att skapa rum för samisk språkanvändning: språkrevitalisering i utbildningssammanhang som han framgångsrikt försvarade i mars i år vid Humanistisk fakultetet, Institutionen för språkstudier, Umeå universitetet.

Mer om forskningen
I föredraget får vi höra om David Kroiks forskning inom området språkdidaktik med inriktning på sydsamiskan. Hans forskning fokuserar på hur det formella utbildningssystemet och samiska samhället spelar en viktig roll i att stödja sydsamisk överlevnad och utveckling. Han berättar också om de utmaningar som uppstår längs vägen, inklusive klyftan mellan lagar som främjar sydsamiskan och dess praktiska tillämpning. Dessutom lyfter han fram det samiska lokalsamhället aktiva roll med att skapa förutsättningar för sitt språk.

David Kroik har ägnat hela sitt vuxna liv åt revitaliseringen - han bidrar även själv aktivt till sydsamisk språkrevitalisering, genom att undervisa framtidens lärare i sydsamiska på Nords universitetet i Norge.

Gåessie jïh gusnie /Tid och Plats
Gåessie/När: 24 oktober. Ts.13.00-14.15

Gusnie/Var: Digitalt, via Zoom.

Här kommer du till zoomlänken

Kod: 017518