Jis øørnemem edtja kaarhtesne vuesiehtidh, TJOERH sijse tjaeledh jih fysiske tjaalehsijjie veeljedh.

Baajh gåaroes årrodh jis namhtah