Ǩeäk mij leäʹp

Mij neʹttseiddõõzz addrõs lij: https://giellavahkku.org

Lââʹzzet tuu šõddmõõžž

Ko õõʹnni lââʹzzat šõddmõõžž sijddu, ruõkkât lomaakk ool pijjum teâđaid di õõʹnni IP-addrõõzz da plaađânj versio. Täin vieʹltet roskkpååʹšt vuõlttummuž.

Tuu neʹttpååʹštaddrõõzz vuâđald rajjum anonyym miârkkrääid («hash») vueiʹtet vuõltteed Gravatar-kääzzkõʹsse täʹrǩstem diõtt, lij-a tuʹst till toʹben. Gravatar-kääzzkõõzz teâttsuejjčiõʹlǧǧõs käunnai tääiʹben. Ko šõddmõš lij primmum, kuâsttai tõt ǩeäzz täättas programmseeid õhttvuõđâst.

Media

Jõs laaddak seiddõʹsse snimldõõǥǥid, jiõk õõlǥ laaddâd tok snimldõõǥǥid, kook âʹnne seʹst teâđ pääiʹǩest, koʹst snimldõõǥǥ lie snimmum (EXIF GPS). Seiddõõzzâst kõʹllʼjeei vuäiʹtte laaddâd snimldõõǥǥid da noorrâd näkam teâđaid seeid snimldõõǥǥin.

Jeäʹvstõsteâđ

Ko lââʹzztak šõddmõõžž tän neʹttseiddõʹsse, vuäitak raukkâd miʹjjid muʹštted nõõm, neʹttpååʹšt da neʹttseiddõõzz. Täid teâđaid ruõkkât jeäʹvstõʹsse, da tõk hiâlpte neʹttseeidai âânnmõõžž. Tuʹst ij taarbâž uʹvdded täid teâđaid oʹđđest pueʹtti vuâra, ko lââʹzztak leʹbe moottak šõddmõõžž. Täk jeäʹvstõõzz puärsme eeʹjj ǩeeʹjjest.

Jõs kõʹllʼjak mij ǩeeʹrjtõõttâmseeidast, raajjâp kõskkpoddsaž jeäʹvstõõzz seʹlvvtem diõtt, preemm-a tuu plaađânj jeäʹvstõõzzid. Tät jeäʹvstõs ij ââʹn seʹst ni måkam persoonlaž teâđaid da läppai tâʹlles, ko piijak tuu plaađânj ǩidd.

Ko ǩeeʹrjtõõđak sizz, raajât jeäʹvstõõzzid, kook rueʹǩǩe tuu ǩeeʹrjtõõttâmteâđaid da tuejjeem vaʹlljummšid tõn vueʹzzeld, mäʹhtt siiskõõzz čuäʹjtet.

Jeäʹvstõõzz ǩeeʹrjtõõttâmteâđeezvuiʹm puärsme kueiʹt peeiʹv ǩeeʹjjest, ko däs čuäʹjtemvaajtõsmäinn peštt eeʹjj. Jõs vaʹlljääk “Muu’št muu”, tuu ǩeeʹrjtõõttâmteâđ seilla kueʹhtt neäʹttel. Ko ǩeeʹrjtõõđak åålǥas tuu tiillâst, täk jeäʹvstõõzz läppje.

Ko pueʹrõõlak leʹbe õlmstââttak šõddmõõžž, tuu plaađnja ruõkkât lââʹssjeäʹvstõõzz. Tät jeäʹvstõs ij ââʹn seʹst persoonlaž teâđaid, peʹce tåʹlǩ tuu eiʹdde pueʹrõõllâm artikkeeʹl tiõtt. Tõt puärasm õõut peeiʹv ǩeeʹjjest.

Vuäjtum siiskõs jeeʹres seiddõõzzin

Tän seeid artikkeeʹl vuäiʹtte ââʹnned seʹst vuäjtum siiskõõzz (ouddm. videoid, snimldõõǥǥid, artikkeeʹlid dno.) Jeeʹres neʹttseiddõõzzi vuäjtum siiskõs toiʹmmai aivv seämmanalla ko jõs kõʹllʼjeei leʹčči jeällam neʹttseiddõõzzâst, koʹst vuäjtum siiskõs puätt.

Näkam neʹttseiddõõzz vuäiʹtte noorrâd teâđaid tuʹst, ââʹnned jeäʹvstõõzzid, vuäjted kuälmad vueʹsspeäʹl seuʹrrjem-mõõntõõllmõõžžid da valvvâd, mâid tuejjääk tän vuäjtum siiskõõzz pääiʹǩ. Tät âânn seʹst še tuu tååimai seuʹrrjummuž vuäjtum siiskõõzz pääiʹǩ, jõs tuʹst lij till da leäk ǩeeʹrjtõõttâm kõõččmõõžžâst åårrai neʹttseiddõʹsse.

Ǩeäzz jueʹǩǩep tuu teâđaid

Jõs raaukak peittsääʹn nollʼjummuž, tuu IP-addrõõzz siiʹsǩââʹttet neʹttpååšta peittsääʹn vaajtummuž õhttvuõđâst.

Mõõn kuuʹǩǩ seeiltep teâđaid tuʹst

Ko lââʹzztak šõddmõõžž, tän di šõddmõõžž teâđaid ruõkkât meäʹrteʹmes äiʹǧǧpââʹj ääiʹj.

Tän neʹttseiddõʹsse rekisterõsttum õõʹnnʼjid ruõkkât še sij õõʹnniprofiilâst uʹvddem persoonlaž teâđaid. Puk õõʹnni vuäiʹtte täʹrǩstõõllâd, pueʹrõõllâd da jaukkeed jiijjâs persoonlaž teâđaid kuäʹss täättas (lokkuvääʹldǩani õõʹnnitiõtt mottmõõžž). Neʹttseiddõõzz tuõʹllʼjeei vuäiʹtte še täʹrǩstõõllâd da pueʹrõõllâd täid teâđaid.

Mõõk lie teâđääd kuõskki vuõiggâdvuõđad

Jõs tuʹst lij till tän seiddõõzzâst leʹbe leäk kuâđđam kommeeʹntid, vuäitak raukkâd õʹhtteǩieʹssemteâttõõzz, kååʹtt âânn seʹst persoonlaž teâđääd, kook lie mij huâđast. Tõt âânn seʹst puk teâđaid, koid leäk ouddam miʹjjid. Vuäitak še raukkâd jaukkeed puk tuu persoonlaž teâđaid, kook meeʹst lie. Tät ij ââʹn seʹst teâđaid, koid mij õlggâp ruõkkâd vaaldšemvuõđlaž, lääʹjjmeâldlaž leʹbe staanvuõđ kuõskki määinai diõtt.

Koozz vuõltteep teâđaid tuʹst

Neʹttseiddõõzz editor tääʹrǩast da preemm kõʹllʼjeei šõddmõõžžid roskkpååʹšt cõggâm diõtt.