Akte raajese gaajhkem jorkesi maam ussjedamme jïjtse saemiestimmien bïjre. Åarjelsaemie Anna-Marja Persson soptseste guktie lij gosse veelji gïelem bååstede vaeltedh. Dagke daate raajese maahta jeatjabidie aaj viehkiehtidh?