Meatan årrodh gïelevåhkosne lea hijven vuekie vihkeles seabradahkedïedtem vaeltedh. Darjode maam akt murreds jïh luste, daesnie luhkie raerieh mah maehtieh skreejrehtidh.

 1. Fïerhtenjaapetje aerpievuekie. Mïerhkh våhkoem 43 biejjielåhkosne! Darjode Gïelevåhkoem fïerhtenjaapetje heannadimmine dijjen luvnie. Datne desnie barkh? Mujhtieh  åvtehkidie jïh gaskesadtemegoevtesem måjhtajehtedh dan bïjre.
 1. E-påastesignatuvre. Daan våhkoen sjeahta e-påastesignatuvrem saemiengïelesne darjodh! Vuejnede digitaale baakoegærjine vierhtiej nuelesne mijjen nedtesæjrojne.
 1. Saemien govlehtallije. Gïehtjh mejtie dijjen leah barkijh gïeh saemiestieh jïh sijhtieh faalehtidh åestijh jïh laavenjostoeguejmieh maehtieh dijjine saemiengïelesne gaskesadtedh. Jis jaavoe, juekieh dam sosijaale medijinie.
 1. Saemien beapmoekaarhte. Dijjen prïhtjhgåetie jallh kantijne? Daelie hijven sjeahta beapmoekaarhtem saemiengïelese jarkoestidh.
 1. Saemien faagesuerkesne. Ektiedidie saemiengïelem faagesuerkine mejnie barkede. Vearelde? Soptsestidie veareldem saemiengïelesne. Nedtebovre? Prievie saemiengïelesne. Naemhtie sjyöhtehke sjædta dijjen ulmiedåehkide.
 1. Saemien sjeermine. Veedtjede materijellem mijjen nedtesæjrojste jallh bïejede saemien sisvegem nedtese.
 1. Bueriebiejjiebiejjie. Haestede saemiengïelesne jallh jeatjah saemien smaarehgïelesne heelsedh mij ij leah dej ietniengïele.
 1. Våajnoesvoete. Årrode hijven åvteguvvieh jïh juekede sisvegem saemiengïelesne maaje gaahtjemigujmie jallh laavenjostosne influenserigujmie.
 1. Baajede saemien govledh. Darjode saemien tjoejebïevnesem tellefovnese, gohtjedimmiesysteemese jallh jeatjah sijjide gusnie maahta saemien govledh.
 1. Bïevnesh. Vuarjasjidie mah bïevnesh saemiengïelesne dijjieh åestiejidie / årroejidie utnede daan biejjien, maam lidh byöreme utnedh jïh aelkede dam saetniedehtedh.

  Jïjnjh lahkoeh!