Ǩiõllneättla vuässõõttmõš lij samai fiin nääʹll kueʹdded tääʹrǩes õhttsažkåʹddvasttõõzz. Tueʹjjeʹǩed tõn kuärǥast da hääʹsǩeld, täʹst liâ lååi viiŋk, kook vueiʹtte älšmâʹtted.

 1. Eeǥǥaž äʹrbbvuõtt. Meärkkad kaʹlndaaʹre neäʹttel 43! Tueʹjjeʹǩed Ǩiõllneäʹttlest piiriekksaž podd tiʹjjid. Leäk-a tuâjjlaž? Vääʹld vasttõõzz njonnaž da saakkeemjuâkkaz mušttʼtummšest Ǩiõllneäʹttlest.
 1. Neʹttpååʹšt vuâllaǩeeʹrjtõs. Tät lij samai tõt neäʹttel, ǥu suäpp tueʹjjeed sääʹmǩiõllsaž neʹttpååʹštvuâllaǩeeʹrjtõõzzid! Ǩiõččâd digitaalʼlaž sääʹnnǩiiʹrjid neʹttseeidain resuursi vueʹlnn.
 1. Ooccâd sääʹmǩiõl mainsteeʹjid. Väʹldded õʹhtteǩeässmõš sääʹmǩiõllsain tuâjjpäikka da liâvteʹǩed teâđ seeʹst jiijjâd organisaatio seʹst neʹttsijddu, intranetta da sosiaalʼlaž mediaaʹje. Nääiʹt ǩeäk haaʹlee, vueiʹtte kommunikâʹstted sääʹmǩiõʹlle.
 1. Sääʹmǩiõllsaž porrmõšlistt. Lij-a teeʹst kååʹffsââʹjj leʹbe poorrâmsââʹjj? Ååʹn lij šiõǥǥ podd jåårǥlâʹtted porrmõšliist sääʹmǩiõʹlle.
 1. Sääʹm õhttummuš tåimmsuârgga/ämmatsuârgga. Õhttâd sääʹmǩiõl tõõzz tåimmsuârgga/ämmatsuârgga, koʹst tuâjad tuejjääk. Šõŋŋ? Tueʹjjed šõŋŋteâđtõõzz sääʹmǩiõʹlle. Neʹttkaupp? Sättǩeʹrjj sääʹmǩiõʹlle. Nääiʹt ǩeeʹrjest šâdd priʹmeârlaž tij täävtõsǩiiččeeʹjid.
 1. Sääʹmǩiõll teâttikknin. Seʹrdded materiaalid neʹttseeidain leʹbe piijjâd kuâsttjemnalla sääʹm siiskõõzz teâttikknid.
 1. Tiõrv-peiʹvv [Jåårǥlõõʹttjid: jåårǥlâʹtted tän jiijjad ǩiõʹlle vaʹstteei maʹlle]. Smeʹllkâʹtted tiõrvted sääʹmǩiõʹlle leʹbe jõs leäk jieʹnnǩiõllsaž, tâʹl sääʹmǩiõʹlle, kååʹtt ij leäkku jieʹnnǩiõllad.
 1. Kuâsttjemvuõtt. Leäkku pueʹrr ouddmiârkid da jueʹǩǩed siiskõõzz sääʹmǩiõʹlle, kuuitâǥ ǩeâšttõõttmõõžži õhttvuõđâst leʹbe õhttsažtuâjast influensseeʹrivuiʹm.
 1. Uʹvdded sääʹmǩiõl kollʼjed. Tueʹjjeʹǩed sääʹmǩiõllsaž jiõnnsaaǥǥ teʹlfooʹne, teʹlfonriâžldõʹǩǩe leʹbe koozz-ne jeeʹres päikka, koʹst sääʹmǩiõll vuäitt kollʼjed.
 1. Teâđ. Smiõttâd, måkam teâđ teeʹst liâ sääʹmǩiõʹlle äʹššniiʹǩǩid/õõʹnnʼjid leʹbe narooʹde täʹbbe, måkam teâđ teeʹst õõlǥči leeʹd sääʹmǩiõʹlle da altteʹǩed tõi tuejjummuš sääʹmǩiõʹlle.
   
  Leekk tuʹnne!