1. Sääʹmǩiõll teemman neäʹttel ääiʹj. Ââʹnned sääʹmǩiõl teemman neäʹttel ääiʹj da piijjâd tõn määnpââʹjjplaaʹne (Ǩiõllneäʹttel lij juõʹǩǩ eeʹjj neäʹttlest 43). Jäʹrjsteʹǩed sääʹmǩiõʹlle da kulttuuʹre õhttneei toiʹmmjummšid. Raajjâd tiʹjjid suåvlaž neäʹttelplaan vueʹlnn åårrai viiŋki vuâđald.
  1. Säʹmmlai mainnâz. Lookkâd sääʹm-mainnsid päärnaid. Sääʹm päärnaiǩeeʹrj käunnʼje nuʹt sääʹmǩiõʹlle ǥu jeeʹres ǩiõlin.
  1. Sääʹm disco. Kuvddleʹǩed leeuʹdid  da jeeʹres sääʹm-musiikk õõutsââʹjest päärnaivuiʹm. Raajjâd Spotify såittliist, koʹst liâ sääʹm-musiikk da jäʹrjsteʹǩed Sääʹm disco.
  1. Taʹnssjeʹǩed BlimeE! Taʹnssjeʹǩed BlimE-laulli sääʹm versioid, kaunnveʹted tõid tääiʹben: https://nrksuper.no/serie/blime/MSUM06001023/sesong-12/episode-4
  1. Siõrrâd ǩiõllsiõrid. Mättʼteʹǩed päärnaid sääʹmǩiõllsaž saaʹnid siõreeʹl da siõri veäkka. Õõutǩerddsa tiõrvʼvuõđ leʹbe eeuʹn vueiʹtte leeʹd šiõǥǥ aalǥ. Jõs päärna mainste sääʹmǩiõl, tobdstõõttâd jeeʹres sääʹmǩiõl suõmid.
  1. Läullad päärnailaullʼjid. Mättʼteʹǩed hiâlpid sääʹm päärnailaullʼjid päärnaid. Läullmõš lij viõkkšõs nääʹll viikkâd ooudâs kulttuur. Vueiʹttveʹted še mainsted leeuʹdin da kuvddled jeeʹresnallšem jieʹllʼji leeuʹdid.
  1. Hääʹsǩtõõllâd bukvaivuiʹm. Škoouljoukk vuäitt raajjâd sääʹmalfabeʹttpojjâz leʹbe jeeʹres bukvasiõrid päärnaid tobdstõõttâm diõtt sääʹm ǩeeʹrjtummša. 
  1. Jieʹllikartt- da mainstummši äiʹǧǧ. Čuäʹjteʹǩed jieʹllikaartid leʹbe ǩiiʹrjid, kook ouʹddepoʹhtte sääʹmkulttuur da jieʹllem.
  1. Pirsteʹǩed sääʹmliipp. Pirsteʹǩed sääʹmliipp da mättʼteʹǩed päärnaid sääʹm jânnmamtiõđ aaʹššin, suõmin da ǩiõl veerǥlaž sââʹjest. Sääʹmǩiõlâst liâ mäŋgg jeeʹresnallšem suõm, mainsteʹǩed päärnaivuiʹm tõʹst, måkam suõm peiʹvvpõõrtâst mainstet.
  1. Tobdstõõttâd sääʹmkulttuuʹre. Ooccâd tv-prograammid leʹbe jieʹllikaartid sääʹmkulttuur mieʹldd jälsteei päärnain da ǩiõččâd täid leʹbe kåččad kueʹss kuâssa, ǩii vuäitt mainsted mâid-ne sääʹmkulttuurâst. Sääʹmkulttuur lij määŋgpeällsaž, vaʹlljeʹǩed koon-ne vueʹssvuuʹd sääʹmkulttuurâst, kååʹtt lij ääiʹjpoddsaž tij peiʹvvpõʹrtte da võudda koʹst jälsteʹped.